Záujmová činnosť

    Pri zabezpečovaní záujmovej činnosti v zariadení je kladený veľký dôraz na sociálnu interakciu našich klientov nielen v rámci komunity, ale  aj s okolím a ich zapojenie do bežného života. Poskytujeme im široký rozsah sociálnych aktivít.

    Záujmová činnosť prebieha v zariadení podľa vopred stanoveného plánu aktivít. Plán aktivít tvorí asistent sociálneho pracovníka  na týždeň vopred. Týždenný plán sa upravuje podľa záujmu klientov, doplneného do individuálneho rozvojového plánu klienta. 

Pri práci s klientom sa využíva:

  • ergoterapia ( súbor opatrení, ktoré majú za cieľ u našich klientov vyplniť im voľný čas a odstrániť pocit nudy, menejcennosti a neužitočnosti ),
  • biblioterapia ( činnosť spojená s čítaním kníh, článkov, rozhovorov o literatúre ),
  • reminiscencia ( spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií ),
  • muzikoterapia ( liečba počúvaním hudby ),
  • spev,
  • relaxácia,
  • pohybové cvičenia,
  • cvičenia zamerané na jemnú motoriku,
  • cvičenia zamerané na pamäť ( napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky ),
  • arteterapia ( liečba výtvarným umením zameraná na podporu vnímania klientov, tvorivosť, koncentráciu).

Podporujeme rozvoj základných sociálnych zručností, a tým sa snažíme zabezpečiť dôstojný a hodnotný život obyvateľov v našom zariadení.

Duchovné aktivity sú zabezpečené priamo v zariadení ako aj pravidelnou sv. omšou v kaplnke, ktorá sa nachádza na prízemí budovy nemocnice .

    Skupinové aktivity v zariadení – divadelné predstavenia, väčšie spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, aktivity a akcie súvisiace s ročným obdobím – Vianoce, Mikuláš, Fašiangy, Veľká noc, oslava MDŽ, oslava narodenín, výročia a pod.

    Individuálne u každého klienta sa zabezpečuje účasť na spoločensko-kultúrnych akciách organizovaných mimo priestorov zariadenia, na podujatiach v meste Krupina, resp. v inom zariadení sociálnych služieb.

    Individuálne aktivity - individuálne rozhovory, návšteva klienta počas hospitalizácie v nemocnici, stretnutia s klientom a jeho príbuznými, aktivity vyplývajúce z IPRO. Individuálne aktivity prebiehajú priebežne podľa potrieb klientov.