Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Záujmová činnosť

    Pri zabezpečovaní záujmovej činnosti v zariadení je kladený veľký dôraz na sociálnu interakciu našich klientov nielen v rámci komunity, ale  aj s okolím a ich zapojenie do bežného života. Poskytujeme im široký rozsah sociálnych aktivít.

    Záujmová činnosť prebieha v zariadení podľa vopred stanoveného plánu aktivít. Plán aktivít tvorí asistent sociálneho pracovníka  na týždeň vopred. Týždenný plán sa upravuje podľa záujmu klientov, doplneného do individuálneho rozvojového plánu klienta. 

Pri práci s klientom sa využíva:

  • ergoterapia ( súbor opatrení, ktoré majú za cieľ u našich klientov vyplniť im voľný čas a odstrániť pocit nudy, menejcennosti a neužitočnosti ),
  • biblioterapia ( činnosť spojená s čítaním kníh, článkov, rozhovorov o literatúre ),
  • reminiscencia ( spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií ),
  • muzikoterapia ( liečba počúvaním hudby ),
  • spev,
  • relaxácia,
  • pohybové cvičenia,
  • cvičenia zamerané na jemnú motoriku,
  • cvičenia zamerané na pamäť ( napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky ),
  • arteterapia ( liečba výtvarným umením zameraná na podporu vnímania klientov, tvorivosť, koncentráciu).

Podporujeme rozvoj základných sociálnych zručností, a tým sa snažíme zabezpečiť dôstojný a hodnotný život obyvateľov v našom zariadení.

Duchovné aktivity sú zabezpečené priamo v zariadení ako aj pravidelnou sv. omšou v kaplnke, ktorá sa nachádza na prízemí budovy nemocnice .

    Skupinové aktivity v zariadení – divadelné predstavenia, väčšie spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, aktivity a akcie súvisiace s ročným obdobím – Vianoce, Mikuláš, Fašiangy, Veľká noc, oslava MDŽ, oslava narodenín, výročia a pod.

    Individuálne u každého klienta sa zabezpečuje účasť na spoločensko-kultúrnych akciách organizovaných mimo priestorov zariadenia, na podujatiach v meste Krupina, resp. v inom zariadení sociálnych služieb.

    Individuálne aktivity - individuálne rozhovory, návšteva klienta počas hospitalizácie v nemocnici, stretnutia s klientom a jeho príbuznými, aktivity vyplývajúce z IPRO. Individuálne aktivity prebiehajú priebežne podľa potrieb klientov.