Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Podmienky a postup prijatia

Prijímateľmi sociálnej služby v našom zariadení sa môžu stať len občania, ktorí spĺňajú podmienky prijatia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov / ďalej ,,len zákon“/.

Prijatiu do ZpS musí predchádzať posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu
Záujemca o sociálnu službu poskytovanú v ZpS musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska / Vzor tlačív nájdete v sekcii ,,Dokumenty na stiahnutie“ – príloha č. 3, č. 4, č. 5 /.
U záujemcu prebehne do 30 dní sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude vydané rozhodnutie a vyhotovený posudok so stupňom odkázanosti na sociálnu službu.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky a má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení SVETLO Krupina (ZpS) pre seba alebo inú fyzickú osobu doručí na adresu zariadenia Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Vzor žiadosti nájdete v sekcii ,,Dokumenty na stiahnutie“- príloha č.1, prípadne si ju môžete osobne prevziať v zariadení SVETLO Krupina, n.o. .
Súčasťou žiadosti musí byť:
a)       posudok o odkázanosti na sociálnu službu
b)       rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Pri prijatí do zariadenia SVETLO Krupina je nevyhnutné predložiť a priniesť:
 • občiansky preukaz, 
 • zdravotný záznam,
 • preukaz poistenca,
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške príjmu prijímateľa, 
 • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie),
 • kópiu rodného listu,
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony),
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený),
 • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy,
 • osobné veci prijímateľa ( hygienické potreby, obuv a ošatenie).

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  ŽIADOSŤ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení SVETLO Krupina, n.o.105 kB [pdf]
  Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu24 kB [pdf]
  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu32 kB [pdf]
  Generálne plnomocenstvo154 kB [pdf]
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu166 kB [pdf]