Podmienky a postup prijatia

Prijímateľmi sociálnej služby v našom zariadení sa môžu stať len občania, ktorí spĺňajú podmienky prijatia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov / ďalej ,,len zákon“/.

Prijatiu do ZpS musí predchádzať posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu
Záujemca o sociálnu službu poskytovanú v ZpS musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska / Vzor tlačív nájdete v sekcii ,,Dokumenty na stiahnutie“ – príloha č. 3, č. 4, č. 5 /.
U záujemcu prebehne do 30 dní sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude vydané rozhodnutie a vyhotovený posudok so stupňom odkázanosti na sociálnu službu.

Fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky a má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení SVETLO Krupina (ZpS) pre seba alebo inú fyzickú osobu doručí na adresu zariadenia Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Vzor žiadosti nájdete v sekcii ,,Dokumenty na stiahnutie“- príloha č.1, prípadne si ju môžete osobne prevziať v zariadení SVETLO Krupina, n.o. .
Súčasťou žiadosti musí byť:
a)       posudok o odkázanosti na sociálnu službu
b)       rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu

Pri prijatí do zariadenia SVETLO Krupina je nevyhnutné predložiť a priniesť:
 • občiansky preukaz, 
 • zdravotný záznam,
 • preukaz poistenca,
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom),
 • rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške príjmu prijímateľa, 
 • doklady o majetkových pomeroch (čestné vyhlásenie),
 • kópiu rodného listu,
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony),
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený),
 • iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy,
 • osobné veci prijímateľa ( hygienické potreby, obuv a ošatenie).

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovaia sociálnej služby179 kB [pdf]
  Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu24 kB [pdf]
  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu32 kB [pdf]
  Generálne plnomocenstvo154 kB [pdf]
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu166 kB [pdf]