Poslanie, vízia a hlavný cieľ organizácie

POSLANIE

Hlavným poslaním neziskovej organizácie  SVETLO Krupina, n. o. je poskytovať sociálnu službu osobám s dovŕšeným dôchodkovým vekom a s odkázanosťou na sociálnu službu definované zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.


VÍZIA

Postupné zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a tým aj zlepšovanie života seniorov v našej spoločnosti.


CIEĽ / STRATÉGIA ORGANIZÁCIE

Základnou činnosťou je poskytovanie sociálnej služby, ktorou sa zabezpečujú obslužné, odborné a iné činností a to celoročnou pobytovou formou, osobám odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

➢ Preferujeme adresný a individuálny prístup k prijímateľovi sociálnej služby počas celého trvania poskytovania sociálnej služby.

➢ Rozvíjame schopnosti a záujmy prijímateľov sociálnej služby spôsobom, ktorý je pre nich vhodný a dostatočne motivujúci.

➢ Vedieme prijímateľov sociálnej služby k maximálne možnej miere sebestačnosti.

➢ Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb prijímateľov sociálnej služby, aby svoj život prežívali plnohodnotne a šťastne.

➢ Neustále zvyšujeme odborné zručnosti a komunikačné schopnosti nášho personálu aj prostredníctvom supervízie, čo napomáha k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.