Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

Základné informácie

onas

Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov - § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma a rozsah sociálnej služby
pobytová celoročná forma pre 32 klientov;

Cieľové skupiny
1. fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. alebo
2. fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnych služieb v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa poskytujú tieto činnosti:

odborné činnosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
- sociálne poradenstvo;
- sociálna rehabilitácia;
- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení;

obslužné činnosti
- ubytovanie;
- stravovanie;
- upratovanie;
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;

ďalšie činnosti
- utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí;
- zabezpečenie záujmovej činnosti;
- poskytovanie osobného vybavenia;