Na príkaz nášho zriaďovateľa, ktorým je Mesto Krupina a vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a na území celej SR Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že od 1.10.2020 do 15.11.2020je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Výnimka môže byť udelená len príbuzným, ktorý sa preukážu negatívnym testom na COVID – 19 nie starším ako 48 hodín.
Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta a predseda Správnej rady SVETLO Krupina n.o.

Základné informácie

onas

Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov - § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Forma a rozsah sociálnej služby
pobytová celoročná forma pre 32 klientov;

Cieľové skupiny
1. fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. alebo
2. fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnych služieb v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa poskytujú tieto činnosti:

odborné činnosti
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;
- sociálne poradenstvo;
- sociálna rehabilitácia;
- zabezpečenie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení;

obslužné činnosti
- ubytovanie;
- stravovanie;
- upratovanie;
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva;

ďalšie činnosti
- utváranie podmienok pre úschovu cenných vecí;
- zabezpečenie záujmovej činnosti;
- poskytovanie osobného vybavenia;