„Svetlo“ opäť pre Krupinu

Správa od Nemocnice Zvolen a.s. o ukončení zariadenia pre seniorov k 30.4.2017, ktoré sídlilo v budove nemocnice Krupina väčšinu z nás nepríjemne zaskočila a prekvapila. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že aj ťažšie a náročné rozhodnutia a riešenia dokážu ochotných ľudí spojiť a zasadiť pre správnu vec. 

Po niekoľkých spoločných pracovných stretnutiach poslancov MsZ, vedenia mesta, ako aj pracovníkov samotného zariadenia sa vo februári na zasadnutí MsZ rozhodlo o ich podpore a finančnej pomoci. Mestské zastupiteľstvo v Krupine sa zhodlo a odsúhlasilo vytvorenie neziskovej organizácie, ktorej jediným zakladateľom je Mesto Krupina. Neziskovú organizáciu Svetlo Krupina, n.o. naše mesto založilo od 01.03.2017 a svoje služby poskytuje od 01.05.2017 pre 32 klientov.    

Podarila sa správna vec. Mesto Krupina bude poskytovať sociálnu službu- zariadenie pre seniorov, najmä pre obyvateľov nášho mesta. O službu je zo strany občanov enormný záujem, pretože v živote sa situácia niekedy radikálne aj zo dňa na deň zmení po zdravotnej či sociálnej stránke.

Dovolím si z tohto miesta poďakovať primátorovi mesta Ing. Radoslavovi Vazanovi za okamžité nasadenie sa do riešenia celého problému a za stálu podporu, za dodanie úložných skríň, svietidiel a ďalších súčastí nevyhnutného vybavenia priestoru pre klientov. Pán primátor pomohol pri zabezpečení opravy a rozšírenia existujúcich priestorov zariadenia o ďalší blok, čím sa priestory značne rozšírili. 

Poďakovanie patrí pani prednostke Ing. Eve Lukáčovej spolu s vedúcimi oddelenia výstavby a správy majetku, ktorí promptne pripravili všetky podklady k prvotnej registrácii a registráciu neziskovej organizácie aj zabezpečili. Poďakovanie patrí pani viceprimátorke Mgr. Anne Borbuliakovej za okamžitý záujem a pomoc pri rokovaniach o zabezpečení tejto služby, ako aj všetkým poslancom a poslankyniam nášho mesta, ktorí boli ochotní počúvať a následne aj zodpovedne rozhodnúť o podpore tohto zariadenia tak potrebného pre naše mesto.

A napokon veľkú vďaku je potrebné vysloviť všetkým zamestnancom doterajšej neziskovej organizácie, ktorí zo dňa na deň zostali pod tlakom, a aj napriek tomu dokázali spojiť svoje sily, kreativitu a vlastné ruky. Vytvorili a svojou vlastnou prácou čistili, opravili, vymaľovali, zariadili novú časť priestorov tak, aby mohli vytvárať pre klientov slušný a útulný domov a pre seba príjemné a užitočné pracovné prostredie. ĎAKUJEME. 

Mgr. Anna Surovcová