Vzhľadom na aktuálne pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so zvýšeným výskytom pozitívne testovaných občanov v okolitých okresoch a v okrese Krupina Vám z dôvodu šírenia ochorenia COVID – 19 oznamujeme, že na základe uznesenia vlády SR v čase trvania núdzového stavu je v našom zariadení

ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

a) návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) návštevy u osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce, ak takéto návštevy povolí riaditeľka zariadenia,
c) osobu, ktorá zabezpečuje presun svojho rodinného príbuzného do zariadenia sociálnych služieb,
d) osobu, ktorá zabezpečuje sociálnu pomoc pre klienta takéhoto zariadenia.

Prosíme Vás o jeho dodržiavanie.

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o

PODMIENKY NÁVŠTEV A OPUSTENIA ZARIADENIA POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV, NA ZÁKLADE USMERNENIA, KTORÉ VYDALO MPSVR SR V SPOLUPRÁCI S ÚVZ SR

1.  Z hľadiska ochrany pred ochorením COVID-19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia:

 • klienti zariadenia, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na chorenie COVID-19 a sú po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate (pokiaľ sa u nich nevyskytli nové príznaky ochorenia).
 • Odchod zo zariadenia je potrebné nahlásiť na tel. čísle 045 53 23 988 (Bc. Darnadiová) alebo na tel. čísle 0903 647 781 (Mgr. Hudecová) najneskôr do 23.12.2020 do 14:00 hod. v opačnom prípade nebude možné zabezpečiť, aby klient bezpečne opustil zariadenie.
 • klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť. Pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívneho zariadenia sa musia preukázať negatívnym PCR testom, nie starším ako 24 hodín.
 • Odchod zo zariadenia je potrebné nahlásiť na tel. čísle 045 53 23 988 (Bc. Darnadiová) alebo na tel. čísle 0903 647 781 (Mgr. Hudecová) najneskôr do 23.12.2020 do 14:00 hod. v opačnom prípade nebude možné zabezpečiť, aby klient bezpečne opustil zariadenie.

Zároveň je potrebné, aby osoby žijúce v spoločnej domácnosti klienta dodržiavali základné hygienicko-epidemiologické opatrenia počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí, t. j. :

1. nosenie rúška mimo domácnosti,

2. odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),

3. dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka - klienta zariadenia.

4. zároveň dôrazne odporúčame rodinným príslušníkom klienta zariadenia, aby predtým ako prijímateľ opustí zariadenie a príde počas sviatkov do ich domácnosti, absolvovali test (antigénový test alebo PCR test ) s cieľom, čo najviac ochrániť svojho rodinného príslušníka pred ochorením COVID-19 a následným šírením ochorenia COVID-19 v zariadení.

·       klienti zariadenia, ktorí mali v zariadení v rámci posledného priebežného 10-dňového testovania antigénovými testami pozitívny výsledok, nemôžu na sviatky zariadenie opustiť - je nutná izolácia v zariadení.

2. Z hľadiska ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečných návštev príbuzných a blízkych osôb v zariadení počas sviatkov:


 Návštevy príbuzných a blízkych osôb klientov v zariadeniach sa realizujú v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a krízovom pláne zariadenia.

·       Návštevu je možné realizovať len po splnený jednej z nasledovných podmienok:

A) po otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom vykonaným na odberovom mieste, každý návštevník sa musí preukázať výsledkom testu nie starším ako 24 hodín,

B) po preukázaní potvrdenia o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 hodín,

C) po preukázaní potvrdenia od lekára, že návštevník za posledných 90 dní mal pozitívny test na chorenie COVID-19 a je po ukončenej karanténe, bez príznakov ochorenia COVID-19

Po nesplnení jednej z vyššie uvedených podmienok nebude možné realizovať návštevu v zariadení.

Zariadenie je však zároveň povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedených prísnych hygienických podmienok:

·       návštevy klientov zariadenia je možné uskutočňovať len v presne vyhradenom priestore pre návštevy, ktorý je dezinfikovaný pred a po každej návšteve,

·       počet návštevníkov pre jedného klienta je v max počte 3 osoby.

·       vymedziť čas návštevy (45 minút) a stanoviť minimálny časový odstup medzi návštevami potrebný a vyhradený na dezinfikovanie priestorov,

·       nosenie rúška počas celej návštevy,

·       odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby,

·       podpísať čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v  kontakte s pozitívnou osobou.

·       na návštevu v zariadení je potrebné sa nahlásiť v pracovné dni do 15:00 hod. na tel. čísle 045 53 23 988 (Bc. Darnadiová) alebo na tel. čísle 0903 647 781 (Mgr. Hudecová).

·       na návštevu v zariadení od 24.12. do 28.12. je potrebné sa nahlásiť najneskôr do 23.12.2020 do 14:00 hod. v opačnom prípade nebude možné vykonať návštevu v priestoroch zariadenia.

·       na návštevu klienta v zariadení budú uprednostnení rodinní príbuzní, ktorí si nedokážu zabezpečiť pobyt svojho príbuzného na sviatky v domácom prostredí.


 Návštevy klientov zariadenia nie je možné uskutočňovať v častiach zariadenia, v ktorých je nariadená karanténa. Rodinným príbuzným odporúčame využiť možnosť videohovoru, na sprostredkovanie osobného kontaktu na diaľku. V prípade záujmu, je potrebné dohodnúť si čas videohovoru najneskôr do 23.12.2020 do 14:00 hod.


 3. Z hľadiska ochrany zdravia pred ochorením COVID-19 sú odporúčané nasledovné podmienky na zabezpečenie bezpečného vstupu iných osôb (mimo návštev) do zariadenia počas sviatkov za účelom výkonu odbornej a inej činnosti v zariadení:


Po otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom vykonaným na odberovom mieste alebo v zariadení alebo potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršom ako 24 hodín, môže byť umožnený vstup iných fyzických osôb (mimo návštev) za účelom výkonu nimi poskytovaným výkonom odborných a iných podporných činností pre klientov zariadenia počas sviatkov napríklad:

 • kňazov na zabezpečenie duchovnej služby,
 • služby, kaderníka, pedikéra,
 • odborných pracovníkov ( supervízor, psychológ, obvodný lekár, ...)


Zariadenie je však povinné zabezpečiť dodržiavanie uvedené prísne hygienické podmienky:

 • prísne vymedzený čas návštevy (do 1 hod.) a stanovený minimálny časový odstup medzi návštevami,
 • nosenie rúška počas celej návštevy
 • odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby
 • podpísať čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou


 

Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o.

V Krupine, dňa 16.12.2020

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
16. 12. 2020  PODMIENKY NÁVŠTEV A OPUSTENIA ZARIADENIA POČAS VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV-1211 kB [pdf]