Plán uvoľňovania opatrení v SVETLO Krupina n.o

Untitled-2

Od  22.6.2020 zmierňujeme prijaté opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. 


Návštevy klientov v zariadení SVETLO Krupina, n.o. sú povolené za dodržiavania týchto podmienok:

 • návštevy už nemusia byť vopred  nahlásené,
 • návštevy sú povolené len vo vyhradených hodinách, v čase od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00,
 • Počet osôb pre jedného návštevníka vo vnútorných priestoroch zariadenia je max. 2 osoby,
 • Pri vstupe do  zariadenia bude každému návštevníkovi aj naďalej zmeraná bezkontaktným teplomerom teplota. (V prípade  zvýšenej  teploty  alebo  príznakov respiračného ochorenia (zvýšená  teplota nad  37,2 °C,  kašeľ,  sekrécia  z nosa),  nebude  umožnený  vstup  so zariadenia,
 • návštevník je povinný podpísať   dennú   evidenciu   návštev,   ktorej   súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze, 
 • umožnenie návštevy vo vonkajších a vnútorných priestoroch - ‼️ mimo izieb klientov ‼️,
 • umožňuje sa opustenie zariadenia formou vychádzky s pohybom mimo uzatvorených priestorov s vysokou koncentráciou osôb (klient alebo rodina sú povinní oznámiť miesto vychádzky), 
 • osoby, ktoré boli vycestované mimo územia SR prosíme, aby zvážili návštevu svojho blízkeho.


➡️Zariadenie je povinné pre osoby vstupujúce do zariadenia zabezpečiť pri vstupe do zariadenia voľne dostupnú, na bezpečnom mieste umiestnenú, dezinfekciu rúk.

➡️ Návštevník, zamestnanec prichádzajúci do  kontaktu s klientom, ako  aj  navštevovaný  klient má  počas  celej  doby návštevy v interiéri vhodne prekryté horné dýchacie cesty (rúško,  šál, šatka). 

➡️ Po  ukončení  návštevy  budú návštevné priestory vydezinfikované.


PREVENTÍVNE OPATRENIA POČAS NÁVŠTEV NA STRANE POSKYTOVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV:

 • Ak  sa  u návštevníka  kedykoľvek  po  dobu  14-dní  po  ukončenej  návšteve objavia  príznaky  nákazy ochorením COVID –19, bezodkladne o tom informuje poskytovateľa.
 • Ak   sa   v zariadení  objaví   nákaza   Covid19,   u ktoréhokoľvek   klienta,  poskytovateľ   je   povinný kontaktovať  a informovať  o tejto  skutočnosti  všetkých  návštevníkov,  ktorí  realizovali  návštevu v období 14-dní pred potvrdením nákazy.
 • Poskytovateľ zabezpečí  dôsledné  dodržiavanie  aktuálnych  hygienicko-epidemiologických  opatrení Úradu   verejného   zdravotníctva   SR,   vydaných   na   zamedzenie   šírenia   ochorenia   COVID-19, hygienických odporúčaní a používanie osobných ochranných pomôcok.


RIZIKOVÉ SKUPINY OSÔB

Odporúčame,  aby osoby,  ktoré spadajú  do  rizikovej  skupiny alebo  osoby  žijúce  v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine,zvážili návštevu zariadenia.

Rizikové skupiny sú:

 • Starší ľudia vo veku nad 60 rokov a viac,
 • Osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc+ ďalšie diagnózy,
 • Osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou.


Mgr. Lenka Hudecová, riaditeľka n.o.